Ky Raport Vjetor mbi Aktivitetet e Donatorëve siguron një përmbledhje të zotimeve dhe disbursimeve të asistencës zyrtare për zhvillim për Kosovën në periudhën Janar-Dhjetor 2014, duke u bazuar në informatat e regjistruara në Platformën për menaxhimin e ndihmës (https://www.amp-mei.net/portal/)

Ky Raport Vjetor mbi fondet nga Instrumenti i Asistencës së Para-Anëtarësimit për vitin 2013 dhe 2014. IPA është një instrument financiar i përdorur nga BE-ja që synon të ndihmoj shtetet në procesin e anëtarësimit në BE