Raporti Vjetor mbi aktivitetet e Donatorëve 2014

Donor Actual Disbursements Committed Disbursements
BE 101,806,619.00 135,251,058.00
Gjermani 26,862,969.00 15,404,090.00
Banka Botërore 18,100,232.00 0.00
Zvicër 13,838,447.00 17,565,255.00
SHBA 13,756,217.00 11,715,162.00
Suedi 10,625,565.00 11,046,698.00
EKKB 5,146,788.00 3,749,825.00
Austri 4,308,653.00 5,661,681.00
Kosovë 3,493,565.00 2,258,536.00
Luxembourg 3,207,701.00 522,589.00
Mbretëria e Bashkuar 3,012,863.00 3,226,804.00
Japoni 2,768,024.00 794,024.00
Finlandë 2,453,236.00 3,018,146.00
Norvegji 1,489,036.00 1,440,678.00
Holandë 904,269.00 483,210.00
Danimarkë 424,745.00 0.00
Francë 106,397.00 84,593.00
OBSH 94,392.00 65,392.00
ONP 81,573.00 72,696.00
Shoqëria e Hapur 76,413.00 74,892.00
Turqi 51,395.00 50,887.00
Belgjikë 27,670.00 24,659.00
OUB 0.00 181,739.00